Voorwaarden voor toekenning bijdragen voor wijkactiviteiten

Logo BewonersoverlegBewoners die het plan hebben een activiteit of een project uit te voeren die de leefbaarheid in de wijk vergroot kunnen hiervoor een bijdrage uit het wijkbudget ontvangen. Voor het aanvragen van de bijdrage dient een formulier te worden ingevuld en voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvraag moet in het belang zijn van de wijkbewoners en niet voor individueel belang.
  • De activiteit en het doel ervan moeten duidelijk omschreven zijn en door de bewoners ondersteund worden.
  • Het toekennen is eenmalig en kan geen structureel karakter hebben.
  • Aanvragen dienen tijdig ingediend te worden.
  • Er moet een duidelijke begroting zijn met vermelding van de uitgaven, de inkomsten die worden opgebracht door de deelnemers en de financiële bijdrage van derden.
  • kinderen tot en met 16 jaar hoeven niet mee te betalen
  • De belanghebbenden moeten een bijdrage leveren in de vorm van zelfwerkzaamheid.
  • Er worden geen bijdragen voor consumptieve uitgaven verleend.
  • De aanvrager is zélf verantwoordelijk voor het (eventueel) aanvragen van een evenementenvergunning. Informatie over vergunningen vind u bij de gemeente Arnhem of u kunt contact opnemen met het wijkplatform
  • De aanvragers maken een verslag van hun activiteit voor op deze  website
Aanvragen tot € 500,- kunnen direct door het wijkteam worden beoordeeld, goedgekeurd of afgewezen. Aanvragen boven € 500,- worden door het wijkteam beoordeeld en met een positief of negatief advies voorgelegd aan het wijkplatform. De vergaderingen van het wijkteam en het wijkplatform kunt u hier vinden.
Beoordeling vindt plaats aan de hand van bovengenoemde voorwaarden en na toetsing aan het huishoudelijk regelement. De uitkomst van de beoordeling wordt door het wijkplatform schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager en gepubliceerd in de wijkkrant en op de website.
Uitbetaald wordt nadat aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan met gelijktijdig overleg van alle rekeningen. Deze afrekening dient binnen 2 maanden na afloop van de activiteit of project plaats te vinden. Indien de afrekening niet binnen deze termijn plaats vindt kan de toekenning vervallen.

Bij de aanvraag hoort een begroting. Deze begroting mag in Word, Excel of PDF formaat worden bijgevoegd. Een voorbeeld van een begroting vindt u hier

De aankondiging van het evenement en later een verslag van de activiteit kunt u sturen naar: info@wpaw.nl

Klik hier om verder te gaan naar de aanvraag