Wijkplatform Arnhem-West (Heijenoord en Lombok)

Logo Bewonersoverleg

Wat is een wijkplatform

De gemeente Arnhem draagt zorg voor duurzame ontwikkeling en beheer van het woon-, werk- en leefklimaat in de stad. De gemeente doet dat op het schaalniveau van de wijk, omdat ‘de wijk’ voor bewoners herkenbaar is. De gemeente ziet de bewoners in de wijk als partners van de stad. Alles is afgestemd en gericht op samenwerken in de wijk. Men noemt dit een wijkgerichte aanpak. De gemeente wil op deze manier de zeggenschap en de betrokkenheid van alle Arnhemse burgers bij de eigen leef- en woonomgeving bevorderen. Op wijkniveau zijn overlegvormen ingesteld, waarin wijkbewoners met gemeentelijke wijkfunctionarissen en betrokken maatschappelijke organisaties overleggen en werken aan een leefbare wijk. Burgerparticipatie op basis van partnerschap is daarbij het kernbegrip. In Arnhem west heeft die burgerparticipatie vorm gekregen in het Wijkplatform Arnhem-west.

In het wijkplatform hebben wijkbewoners en vertegenwoordigers van wijkorganisaties zitting. Beide hebben stemrecht. Bij wijkorganisaties gaat het in Arnhem west anno 2015 om: het Huukske,  de Stichting Calluna, ‘Westkracht 13’ en de Hoeve ‘Klein Mariëndal. De vaste adviseurs van het overleg zijn (op afroep beschikbaar): SIZA het Dorp, de wijkagent, de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, Volkshuisvesting, de stadsdeelmanager, de wijkregisseur (gemeente Arnhem) en het Opbouwwerk (Rijnstad).

Een deel van wijkplatform bestaat uit een zgn. Kerngroep. De kerngroep wordt gevormd door de leden zijnde de wijkbewoners. Zij vergaderen iedere eerste dinsdagavond van de maand gedurende 10 maanden (in juli en augustus niet). Vier keer per jaar nemen ook de overige leden van het wijkplatform deel aan het overleg. Het wijkplatform als zodanig vergadert dus 4 x per jaar.

Het wijkplatform kent 4 aandachtsvelden, te weten: ‘Zorg en Welzijn’, ‘Verkeer en veiligheid’, ‘Externen werkgroepen’ en ‘Openbare ruimte’.

Een belangrijke taak van het wijkplatform is het tweejaarlijks samen met de wijk opstellen van het wijkactieplan.

Het wijkplatform bewaakt het jaarlijks door de gemeente beschikbaar gestelde wijkbudget van  € 26.500. Er zijn enkele activiteiten zoals de wijkkrant, die jaarlijks een vast bedrag ontvangen. Verder kan iedere wijkbewoner of organisatie binnen de wijk een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor het organiseren van een activiteit. De activiteit moet gericht zijn op de verbetering van het welzijn en/of de leefbaarheid in de wijk. Het wijkbudget is niet bedoeld voor individuele belangen en (bij voorkeur) niet voor wijk overstijgende belangen. Bij de aanvraag moet duidelijk zijn dat er sprake is van inzet en actieve betrokkenheid van wijkbewoners. Het plan moet door hen gedragen worden. Betrokkenen moeten ook op de een of andere manier bijdragen aan het plan door middel van eigen inzet, een financiële bijdrage (bijvoorbeeld door middel van sponsorgeld of fondswerving).

Op de website www.Arnhemwest.nl is het algemene reglement van het wijkplatform, de actuele namen van de leden van het wijkplatform, de procedure t.a.v. het aanvragen, beoordelen en toekennen van financiën, een aanvraagformulier en het contactadres te vinden.

 

Wat doet het wijkplatform zoal concreet

Het wijkplatform initieert, neemt deel aan dan wel volgt en/of faciliteert allerlei activiteiten / zaken die betrekking hebben op de duurzame ontwikkeling en beheer van het woon-, werk- en leefklimaat in de wijk. Denk hierbij aan:

  • het jaarlijks leveren van een financiële bijdrage aan de wijkkrant ‘Langs Rijn en Rails’;
  • het beoordelen van financiële aanvragen t.b.v. kleinschalige wijkactiviteiten en het vervolgens al dan niet financieel ondersteunen van die activiteiten (bijvoorbeeld straatfeestjes, bijeenkomsten rond een bepaald onderwerp e.d.) ;
  • het beoordelen van financiële aanvragen t.b.v. wat omvangrijker initiatieven en het vervolgens al dan niet financieel ondersteunen van die activiteiten/acties (zoals in het verleden is gebeurd vervanging onderdelen van een openbare speeltuin in de wijk, ontstaan van het Labyrinth, de West Arnhemsche Muziekvereniging);
  • het nemen van initiatieven op het terrein van het bevorderen / bewaken van de leefbaarheid in de wijk (parkeeroverlast oud Hijenoord, wateroverlast, voornemens kappen bomen langs het spoor, herinrichting Nassauplein e.d.);
  • het betrokken zijn bij / dan wel volgen van allerlei initiatieven die betrekking hebben op de leefbaarheid in de wijk en haar bewoners (de komst van asielzoekers);
  • het volgen van de lokale politiek als het gaat om wijkgerelateerde zaken(o.a. door het bijwonen van commissie- raadsvergaderingen, het indien nodig voeren van overleg met raadsfracties, het college van B&W, ambtenaren);
  • het gevraagd dan wel ongevraagd adviseren van het College van B&W.

Hierbij gaat het wijkplatform er vanuit dat wat bewoners zelf kunnen en willen doen, zij ook zelf doen. Waarbij overleg met en/of ondersteuning vanuit het wijkplatform altijd mogelijk is.

De vergaderingen van de Kerngroep vinden iedere eerste dinsdag van de maand plaats in ’t Huukske (van 20.00 – 22.00 uur), behalve in de maanden juli en augustus. Vier keer per jaar vergadert het voltallige wijkplatform (de eerste dinsdag van maart, juni, september en december). Alle vergaderingen zijn openbaar.

 

Meer informatie over functioneren van het Wijkplatform staat beschreven in de brochure Spelregels voor de Arnhemse Wijkaanpak (2014).